Дейности и услуги

По отношение на опазване на околната среда ние извършваме качествена и пълна консултантска дейност, касаеща различни режими, подходи, срокове и осъвместяване на процедури. Анализ на текущи проблеми, включващ детайлни изследвания на състоянието, преглед на съществуващите решения и избор на най-подходящите подходи за разрешаването им.

Независимо дали Вашият проект е голям или малък, сложен или не, възможностите за пълно обслужване на "Биоинформ Консулт" ООД са на Ваше разположение. В това число:

Изготвяне на Екологични оценки (ЕО) на планове и програми и съгласуване с Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ или съответната Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/;

Изготвяне на Оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения;

Оценки за съвместимост (ОС) на инвестиционни предложения и планове и програми с предмета и целите на опазване на защитени зони от Натура 2000;

Екологични анализи
На базата на натрупаните банки данни за състоянието на околната среда на даден регион, изготвяне на екологични анализи и прогнозиране влиянието на антропогенното въздействие върху различните биоценози и отделните компоненти на средата;

Мониторинг на околната среда
Изработване на различни видове мониторинг на околната среда: биологичен, физикохимичен, етологичен, физиологичен, сравнително-морфологичен и др. по заявка на инвеститорите, съгласно изискванията на контролните органи;

Пречистване на води чрез прилагане на различни методи, включително и плувни басейни
Въвеждане на различни методи за пречистване на води – механични, физикохимични, биологични и други, включително и използване на различни мембранни и други технологии при обработката на води /питейни, отпадъчни и др./;

Пуск и експлоатация на ПСОВ
Осъществяване на цялостна наладка /технологична, ел, КИП и др./, пуск и експлоатация на различни Пречиствателни станции за води, изработване на Технологичен регламент и Технологични инструкции;

Пречистване на нефтоводни смеси
Предлагане на технологични схеми за обработване и пречистване на различни нефтоводни смеси /сантинни води, трюмни води, баластни, подтоварни и др./ с въвеждане на технологията на плавателно средство или на площадка на брега;

Лабораторни анализи: физични, химични, биологични и микробиологични на различни компоненти на околната среда – води, почви, въздух и други

Програми и управление на отпадъци;

Рециклиране и оползотворяване на отпадъци;

Промяна статута на земи и гори;

Планове за управление на защитени територии;

Аварийни планове;

Дистрибуция на стоки и реагенти и други дейности, свързани с опазването на околната среда в региона и страната;

Научно-изследователска и преподавателска дейност
Извършване на научно-изследователска и преподавателска дейност н областта на биологията като цяло, биотехнологията, генетиката, физиологията, микробиологията и биохимията.

Свържете се с нас

Бургас, ул. “Успенска” №3, тел.: +35956/840045,
e-mail: bioconsood@gmail.com, s.simeonov@abv.bg