Проектите, по които фирмата работи в момента са:

"Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД

Доклад за ОВОС за "Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги от леглото на р. Дунав, участък "Мишка” (от км 462.0 до км 459.4), в района на с. Бабово, Община Сливо Поле, Област Русе”

"Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД

ОВОС за "Добив и преработка на варовици и пясъчници от находище "Илиина могила”, разположено в землището на район "Кремиковци”, Столична Община”

Община Котел

Екологична оценка на Проект за Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на с. Жеравна, Община Котел, Област Сливен

"ТОТ-8” ЕООД

ОВОС за ,,Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище ,,Кайметлий”, землище с. Величково, община Пазарджик”

"ЕЛТРЕЙД” ООД

Изготвяне на Доклад за ОВОС за "Поставяне на Микротурбина до 20 kW за производство на електроенергия на р. Чепинска в землището на Варварски минерални бани, Община Септември, Област Пазарджик”

Община Бяла

Екологична оценка на “Подробен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих на местност "Качи Велко”, землище гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна”

"Монтюпе” ЕООД

Доклад за ОВОС на обект "Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на Предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав "Монтюпе” ЕООД”

МРРБ

Доклад за екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Приморско

"Велди – 1” ООД

Доклад за ОВОС на "Разширение и реконструкция на птицеферма за отглеждане на кокошки - носачки в УПИ ІІ-22, 23 и имот № 73122.20.7, с. Трилистник, Община Марица”

Свържете се с нас

Бургас, ул. “Успенска” №3, тел.: +35956/840045,
e-mail: bioconsood@gmail.com, s.simeonov@abv.bg